Chorzy długotrwale leżący, unieruchomieni w łóżku na dłuższy okres czasu a także Ci dbający o efektywną rehabilitację często rozważają zakup bądź wynajem specjalistycznego łóżka z wielofunkcyjnym materacem.

Łóżko specjalistyczne ma tę przewagę nad zwykłym, że posiada kombinację regulacji. Podnoszenie i opuszczanie całego łóżka pozwala na swobodniejsze dbanie o higienę i łatwiejsze wstawanie lub siadanie; kółka przy łóżku ułatwiają przemieszczenie chorego, podnoszenie i opuszczanie oparcia dla głowy i pleców umożliwia przyjęcie przez pacjenta pozycji półleżącej.

Łóżka są ściśle dostosowane do chorych, którzy czasami spędzają na nich sporą ilość czasu. Świetnie nadają się do przeprowadzania rehabilitacji. To bez wątpienia kluczowa kwestia. Bardzo często w czasie choroby, a także po wypadkach potrzebna jest długa i żmudna rehabilitacja, aby można było dojść do pełni sprawności. Odpowiedni sprzęt może w tym bardzo pomóc.

Planując wynajęcie takiego łóżka zwróćmy uwagę na to, że jest to jedynie stelaż, do którego trzeba będzie dobrać odpowiedni materac (więcej przydatnychŁóżko rehabilitacyjne AKS-L4 informacji o oferowanych przez nas produktach przeciwodleżynowych uzyskasz przechodząc do zakładki materace). Jeżeli łóżko jest dość szerokie, ułatwia to choremu przewracanie się z boku na bok, jeśli jeszcze sam potrafi to wykonać. Wskazane jest, aby regulacja łóżka była sterowana elektrycznie, co znacznie ułatwia pracę opiekunom oraz jest wygodniejsze dla chorego.

Wybie­ra­jąc łóżko reha­bi­li­ta­cyjne dla star­szej osoby do użytku domo­wego, w pierw­szej kolejności zwróćmy uwagę na to, iż meble tego typu dostępne są w róż­nych roz­mia­rach, toteż warto wziąć pod uwagę wzrost i wagę naszego pod­opiecz­nego oraz warunki miesz­ka­niowe. Ponadto, łóżko powinno być wypo­sa­żone w prak­tyczne kółka umoż­li­wia­jące łatwe prze­miesz­cza­nie się oraz boczne barierki, które w razie potrzeby można podnieść albo opu­ścić. Dzięki bocznym barierkom unik­niemy sytu­acji upadku naszego pod­opiecz­nego z łóżka. Dodat­kowo barierki oka­zują się przy­datne dla samego leżą­cego, ponie­waż ma się za co chwy­cić w razie chęci zmiany pozy­cji. Kolej­nym przy­dat­nym dla cho­rego ele­men­tem łóżka jest wysię­gnik zakoń­czony uchwy­tem na rękę, dzięki któ­remu można łatwiej pod­cią­gnąć się do pozy­cji sie­dzą­cej.

Spo­śród kilku pod­sta­wo­wych funk­cji, w które powinno być wypo­sa­żone łóżko reha­bi­li­ta­cyjne, opcja elek­trycz­nej regu­la­cji pozy­cji ucho­dzi za naj­istot­niej­szą. Dzięki niej, nie będziemy musieli ręcz­nie manew­ro­wać łóż­kiem, co mogłoby być kar­ko­łom­nym zada­niem, zamiast tego wszystko usta­wimy za pomocą pilota. Doty­czy to zarówno zmian wyso­ko­ści całego łóżka (regu­la­cja góra-dół), jak i jego poszcze­gól­nych seg­men­tów, np. wez­gło­wia czy czę­ści, w któ­rej spo­czy­wają koń­czyny dolne. W nie­któ­rych mode­lach ist­nieje rów­nież funk­cja cało­ścio­wej pio­ni­za­cji łóżka nie­zwy­kle przy­datną przy wyko­ny­wa­niu zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych.Łóżko rehabilitacyjne AKS-L4

Dodat­kowe wypo­sa­że­nie

Wybie­ra­jąc łóżko dla star­szej czy chorej osoby, warto wziąć pod uwagę rów­nież dodat­kowe atrybuty przy­datne przy codzien­nych czyn­no­ściach. Poszcze­gólne modele spe­cja­li­stycz­nych łóżek reha­bi­li­ta­cyj­nych wypo­sa­żone są m.in. w takie dodatki, jak: lampka nocna, sys­tem podno­sze­nia pod­udzia, tablet do poda­wa­nia posił­ków, wie­szak na kro­plówki i tym podobne, prak­tyczne ele­menty. Ofe­ro­wane przez nas łóżka to solidne, wyko­nane z wyso­kiej klasy mate­ria­łów meble, wypo­sa­żone we wszyst­kie pod­sta­wowe oraz liczne dodat­kowe funk­cje. Kolejnym atu­tem dostęp­nych łóżek reha­bi­li­ta­cyj­nych jest ich este­tyczny, gustowny design, dzięki któ­remu mebel dosko­nale wpi­sze się w wystrój każ­dego wnę­trza.

Korzyści dla Pacjenta:

  • Zmniejszenie ryzyka powstania odleżyn
  • Wygoda i swoboda w zmienianiu pozycji
  • Bezpieczeństwo, które zapewniają barierki boczne

Korzyści dla Opiekuna:

  • Lepsza wydajność i jakość wykonywanej pracy
  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia urazów związanych z przeciążeniem
  • Sprawowanie opieki w sposób bezpieczny dla siebie i Pacjenta

Skontaktuj się

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości napisz do nas lub zadzwoń pod numer 792-020-020.